Privacyverklaring

1. Algemeen

1.1

De bescherming van de privacy en de persoonsgegevens is heel belangrijk voor Punfyre BV. Deze Privacyverklaring is opgesteld om de betrokkenen te informeren over hoe Punfyre BV in het kader van Amicimi omgaat met de persoonsgegevens en hoe de betrokkenen controle over hun persoonsgegevens controle kunnen uitoefenen. Het is aangeraden dat de betrokkenen deze Privacyverklaring zorgvuldig doornemen alvorens de website, de producten en/of de diensten van Amicimi te gebruiken.

1.2

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Punfyre BV, met maatschappelijke zetel gelegen te Vlamingstraat 4, 8560 Wevelgem (België).

1.3

Deze Privacyverklaring inzake de gegevensverwerking is opgesteld in uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere Europese regelgeving waarin bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming en privacy worden opgenomen, alsook de toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy en de uitvoeringsbesluiten.

2. Begripsbepalingen

“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG” is de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

“Amicimi” is de digitale alarmknop met bijhorende applicatie van Punfyre BV zodat de gebruikers ervan in een noodsituatie snel en accuraat de juiste contactpersonen kunnen verwittigen om bijstand te verkrijgen.

“Betrokkene(n)” is/zijn de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de website, de producten en de diensten van Amicimi.

“Inbreuk in verband met persoonsgegevens” is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

“Particuliere gebruikers” zijn de klanten van Punfyre BV die de digitale alarmknop met bijhorende diensten van Amicimi gebruiken.

“Persoonsgegevens” zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, zijnde de betrokkene.

“Verwerking” is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

“Verwerkingsverantwoordelijke” is Punfyre BV die het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens voor Amicimi vaststelt.

3. De verzamelde persoonsgegevens

3.1

De volgende persoonsgegevens worden door Punfyre BV – in het kader van de website, de producten en diensten van Amicimi – verzameld:

 • Categorie 1: de gewone persoonsgegevens van de betrokkenen:

  • Categorie 1.1: het IP-adres, de voor- en achternaam, het adres, het facturatieadres (optioneel), het e-mailadres, adres en het gsm-nummer van de bezoekers van de website van Amicimi en/of van de (potentiële) klanten.

  • Categorie 1.2: de voor- en achternaam, het adres, het e-mailadres, het gsm-nummer en de locatie (GPS-coördinaten) van de particuliere gebruikers.

  • Categorie 1.3: de voor- en achternaam, het e-mailadres, het gsm-nummer en de hoedanigheid van de contactpersonen van de particuliere gebruikers.

 • Categorie 2: de bijzondere identificatiegegevens van de betrokkenen:

  • Categorie 2.1: de gezichtsherkenning, het stemgeluid (optioneel) en medische gegevens (optioneel) van de particuliere gebruikers.

3.2

De voormelde persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

 • Categorie 1.1: (i) om de website van Amicimi die de (potentiële) klanten bezoeken goed te laten werken en te optimaliseren, (ii) om aankopen van de alarmknop met bijhorende abonnementsdiensten van Amicimi via de website te realiseren en (ii) om nieuwsbrieven uit te sturen.

 • Categorie 1.2 en 2.1: (i) om een registratie van de particuliere gebruikers op de diensten van Amicimi via de applicatie te realiseren en (ii) om ervoor te zorgen dat de particuliere gebruikers gebruik kunnen maken van de diensten van Amicimi.

 • Categorie 1.2, 1.3 en 2.1: (i) om de alarmknop te laten activeren en (ii) om ervoor te zorgen dat de particuliere gebruikers de alarmknop en/of FollowMe van Amicimi kunnen gebruiken.

3.3

Voor de verwerking van de bijzondere identificatiegegevens van de betrokkenen (categorie 2.1) door Amicimi wordt de toestemming aan de betrokkenen gevraagd. De betrokkenen verbinden zich er overigens toe om enkel de contactgegevens van de contactpersonen (categorie 1.3) op te slaan in de applicatie van Amicimi indien zij daarvoor over het akkoord van de contactpersoon beschikt. In geen geval kan Punfyre BV aansprakelijk worden geacht voor het onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens van een contactpersoon door een betrokkene.

4. De doeleinden van de verwerking

4.1 Levering en werking van producten en diensten van Amicimi

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor (i) de aankoop van de alarmknop met bijhorende abonnementsdiensten van Amicimi, (ii) de mogelijkheid om de betrokkene als klant op eenvoudige wijze te kunnen contacteren, (iii) de levering van de alarmknop met bijhorende abonnementsdiensten aan de klant, (iv) de opmaak en verzending van een factuur aan de klant en (v) de goede werking van de alarmknop met bijhorende abonnementsdiensten van Amicimi.

4.2 Statistische redenen

De verwerking van de gewone persoonsgegevens voor statistische redenen vindt uitsluitend plaats voor de evaluatie van de werking van de website van Amicimi en de optimalisatie van de interne werking en de producten en diensten van Amicimi.

4.3 Overdracht aan derden

Punfyre BV doet beroep op derden voor het uitvoeren en mogelijk maken van de diensten van Amicimi, met name voor:

 • het realiseren van de hulpdiensten;

 • het leveren van webhostingsservices;

 • het helpen om de werking van de website van Amicimi te verbeteren en te optimaliseren;

 • het verwezenlijken van de online aankoop van een product en/of dienst van Amicimi via de webshop.

De betrokkene kan door een inschrijving op het “Plus”-abonnement er voor kiezen om beroep te doen op de alarmopvolging door Securitas Alert Services NV. In dat geval zal Securitas Alert Services NV overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene en is de privacy policy van Securitas Alert Services NV van toepassing. De betrokkene erkent dat hij/zij kennis heeft kunnen nemen van de privacy policy van Securitas Alert Services NV.

4.4 Wettelijke verplichtingen

Ingeval van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving kan Punfyre BV de persoonsgegevens onthullen. De betrokkenen worden hierover geïnformeerd, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

4.5

Punfyre BV stelt de verzamelde persoonsgegevens noch te koop, noch te huur, noch verdeelt of stelt zij de persoonsgegevens commercieel ter beschikking aan derden. Punfyre BV garandeert een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacy policy en garanderen dat de discretieplicht op elk ogenblik worden nageleefd.

5. De duur van de verwerking

Punfyre BV bewaart en bewerkt de persoonsgegevens voor de periode waartoe zij dit wettelijk is verplicht te doen of voor zolang dit essentieel is voor de doeleinden van de verwerking of voor de contractuele relatie met de betrokkenen.

6. De rechten van de betrokkene

6.1 Recht van toegang en inzage

De betrokkene heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van diens persoonsgegevens en het gebruik ervan door Punfyre BV.

6.2 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

De betrokkene is vrij om bepaalde persoonsgegevens niet mee te delen aan Punfyre BV. De betrokkene heeft steeds het recht om Punfyre BV te verzoeken diens Persoonsgegevens aan te passen. De betrokkene kan eveneens verzoeken dat de verwerking van welbepaalde persoonsgegevens wordt beperkt, indien de betrokkene denkt dat die gegevens onnauwkeurig zijn. Bijkomend heeft de betrokkene het recht om Punfyre BV te verzoeken welbepaalde persoonsgegevens te verwijderen. Indien de betrokkene weigert bepaalde persoonsgegevens mee te delen of verzoekt om welbepaalde persoonsgegevens te verwijderen, dan kan het zijn dat Punfyre BV welbepaalde producten en/of diensten van Amicimi niet meer (optimaal) kan leveren.

6.3 Recht van verzet

De betrokkene beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van diens persoonsgegevens wanneer hij/zij ernstige en rechtmatige redenen heeft om dit te doen.

6.4 Recht van vrije gegevensoverdracht

De betrokkene beschikt, binnen bepaalde grenzen, over het recht om diens persoonsgegevens die via de website van Amicimi worden verwerkt in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of deze aan andere verantwoordelijken over te dragen.

6.5 Recht van intrekking van de toestemming

De betrokkene beschikt over het recht om diens voorafgaande toestemming voor het verwerken van diens persoonsgegevens in te trekken.

6.6 Rechten inzake geautomatiseerde beslissingen en profilering

De betrokkene heeft het recht om aan Punfyre BV te verzoeken niet het voorwerp uit te maken van een beslissing gestoeld enkel op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die wettelijke gevolgen teweegbrengen die betrekking hebben of een aanzienlijke invloed op de betrokkene hebben.

6.7 Uitoefening van de rechten

De betrokkene kan zijn/haar rechten uitoefenen door contact op te nemen met Punfyre BV en bij dit verzoek een kopie van zijn/haar identiteitskaart te voegen

 • via e-mail naar info@amicimi.com

 • per post naar Punfyre BV, Vlamingstraat 4, 8560 Wevelgem (België)

6.8 Klachtenrecht

De betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

 • Adres: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,

 • Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35,

 • Email: contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien de betrokkene schade zou lijden als gevolg van de verwerking van diens persoonsgegevens, dan kan de betrokkene een vordering tot schadevergoeding instellen.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

7.1

Punfyre BV heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die zijn aangepast op zowel technisch, administratief en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van de persoonsgegevens te vermijden alsook elke niet toegestane verwerking van deze gegevens. In het geval dat een voormelde inbreuk wel zou voorvallen en dit persoonsgegevens zou betreffen, dan zal Punfyre BV de betrokkene informeren omtrent de inbreuk, met inbegrip van een beschrijving van de potentiële impact en een aanbeveling om de mogelijke negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.

7.2

Punfyre BV voorziet een veilige, door de betrokkene gecontroleerde, omgeving voor het gebruik van de website en applicatie van Amicimi. Punfyre BV bewaart de persoonsgegevens veilig op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

7.3

In geen geval kan Punfyre BV door een betrokkene aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

7.4

De betrokkene draagt de aansprakelijkheid voor het behoud van de privacy en veiligheid van de applicatie van Amicimi. Bijvoorbeeld: door een derde niet toe te staan diens persoonlijke login te gebruiken en door alle niet-toegestane toegang tot diens account te vermijden. De betrokkene alleen is aansprakelijk voor het gebruik van de applicatie van Amicimi op de apparaten/toestellen, IP-adres en identificatiegegevens alsmede voor de vertrouwelijkheid er van.

7.5

De betrokkene dient Punfyre BV onmiddellijk in te lichten omtrent niet-toegestaan gebruik van diens account door een e-mail te versturen naar info@amicimi.com.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze privacyverklaring wordt exclusief geregeld door en moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving waarbij geen gehoor wordt gegeven aan enige conflicterende wetgeving of regels. De hoven en rechtbanken van gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk zijn exclusief bevoegd indien er een geschil ontstaat met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van deze Privacyverklaring.