Terms and conditions

De Amicimi producten en diensten maken deel uit van Punfyre BV, hierna “Amicimi” in dit document.

Amicimi alarmknop

Beding enkel van toepassing op de verkoop op afstand betreffende de Amicimi alarmknop:

De consument heeft het recht aan Amicimi mee te delen dat hij/zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst. Deze mededeling dient te gebeuren via aangetekende brief, gericht aan: Punfyre BV t.a.v. Amicimi, Vlamingstraat 4, 8560 Wevelgem, België Indien de klant beslist af te zien van de aankoop, dienen de goederen op eigen kosten en in de originele ongeopende verpakking terug te worden gestuurd binnen de genoemde termijn.

Amicimi diensten

Beding van toepassing op de levering van de Amicimi diensten:

De Overeenkomst betreffende de diensten treedt onmiddellijk in werking op de datum van de afsluiting van de Overeenkomst en na activatie van de diensten door ingave van de persoonlijke code door de klant in de app. De klant is ertoe gehouden om de diensten te activeren binnen een periode van 6 maanden na levering van de alarmknop. Bij gebreke hiervan is Amicimi gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden lastens de klant.

De Overeenkomst betreffende de diensten wordt aangegaan voor een duurtijd van één jaar door de klant. Indien de klant de Overeenkomst beëindigt voor het verstrijken van de duurtijd ervan, zal de klant aan Amicimi een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn, die overeenstemt met het bedrag dat verschuldigd is tot aan de vervaldag van de duurtijd van de Overeenkomst. Gezien de Vergoedingen voor de diensten voor de initiële periode van één jaar vooraf betaald worden, zijn deze Vergoedingen in dat geval definitief verworven door Amicimi zonder dat zij nog diensten dient te leveren aan de klant.

Na het verstrijken van de initiële duurtijd wordt de Overeenkomst betreffende de diensten stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur, tenzij de klant de Overeenkomst per aangetekende brief of per e-mail naar info@amicimi.com opzegt uiterlijk één (1) maand voor het verstrijken van de initiële duurtijd. Na de stilzwijgende verlenging van de Overeenkomst, kan de klant de Overeenkomst betreffende de diensten te allen tijde per aangetekend schrijven of per e-mail naar info@amicimi.com opzeggen mits het respecteren van een opzeggingstermijn van maximum twee (2) maanden.

De opzeggingstermijn vangt aan op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gegeven.

Definities

Overeenkomst

De Overeenkomst is een overeenkomst die wordt afgesloten tussen de klant en Punfyre BV, met vestiging te Vlamingstraat 4, 8560 Wevelgem, België, en met ondernemingsnummer 0749.930.853, betreffende de levering van de producten en de diensten. Deze Overeenkomst omvat de algemene voorwaarden.

Schade

Schade, zoals in de toepasselijke wetgeving bepaald, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle vorderingen, verliezen, aansprakelijkheden, schade, rechtsvorderingen, eisen of kosten (inclusief maar niet beperkt tot) alle redelijke advocatenkosten of gerechtskosten die een partij kan oplopen als gevolg van of in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst.

Vergoeding

De bedragen die Amicimi aan de klant aanrekent voor de levering van de Amicimi alarmknop en/of Amicimi diensten, alsmede eventuele extra diensten die tussen de partijen zijn overeengekomen. Deze bedragen kunnen gewijzigd worden in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst.

Amicimi alarmknop

Het goed dat Amicimi op grond van deze overeenkomst dient te leveren.

Amicimi diensten

De diensten die Amicimi op grond van deze overeenkomst dient te leveren.

Securitas Alert Services

Voor België

Securitas Alert Services NV, met zetel te Sint-Lendriksborre 3, 1120 Brussel, België en met ondernemingsnummer 0461.363.870, is een erkende beveiligingsonderneming en/of vergunde bewakingsonderneming in de zin van de Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 10 april 1990, met wie de klant desgevallend tegelijkertijd met deze Overeenkomst een afzonderlijke overeenkomst heeft afgesloten in het kader van het gebruik van de Amicimi alarmknop en/of de Amicimi diensten.

Voor Nederland

Securitas Alert Services BV, met zetel te Spaarpot 121, 5667 KW Geldrop, Nederland, en met KvK nummer 17056964, is een erkende beveiligingsonderneming en/of vergunde bewakingsonderneming in de zin van de Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 10 april 1990, met wie de klant tegelijkertijd met deze Overeenkomst een afzonderlijke overeenkomst heeft afgesloten in het kader van het gebruik van de Amicimi alarmknop en/of de Amicimi diensten.

1 Toepassing

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen, aankopen en alle overeenkomsten betreffende de Amicimi alarmknop en/of Amicimi diensten.

1.2

Door het sluiten van de Overeenkomst of het plaatsen van een bestelling erkent de klant deze algemene voorwaarden te kennen en integraal te aanvaarden.

1.3

De klant erkent en aanvaardt dat zijn/haar eigen algemene of bijzondere voorwaarden, van welke aard ook, niet toepasselijk zijn op deze Overeenkomst.

2 Amicimi alarmknop

2.1

De Amicimi alarmknop wordt enkel geleverd na betaling (voorafbetaling).

2.2

De Amicimi alarmknop wordt geleverd samen met een persoonlijke code.

2.3

De op de website aangegeven prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendingskosten. De berekening van de verzendingskosten kan op elk moment worden geconsulteerd op de website. Alle andere taksen, heffingen of belastingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de geleverde goederen of het transport ervan, met inbegrip van nieuwe belastingen, taksen en heffingen die na de totstandkoming van de Overeenkomst, zouden worden ingevoerd zijn integraal ten laste van de klant.

2.4

Bij verkoop op afstand verbindt Amicimi er zich toe de Amicimi alarmknop te leveren op het adres van de klant. De leveringstermijnen op de website www.amicimi.com zijn slechts indicatief, al geldt steeds een maximale leveringstermijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de klant zijn bestelling aan Amicimi heeft toegezonden of de verkoper, die als erkende tussenpersoon fungeert, de bestelling van de klant aan Amicimi heeft toegezonden.

Indien de geplande leveringsdatum door een fout van Amicimi wordt overschreden, kan de klant zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige kennisgeving de bestelling kosteloos annuleren, mits het bestelde goed nog niet werd verzonden. De klant zal binnen de dertig dagen de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen.

Indien een bestelling niet kan worden afgeleverd op het adres opgegeven door de klant, behoudt Amicimi zich het recht voor om de Overeenkomst van rechtswege te beëindigen, onverminderd haar andere rechten onder deze overeenkomst en de wet. Amicimi zal de klant verwittigen van de beëindiging van de Overeenkomst.

2.5

Het risico betreffende de alarmknop wordt overgedragen aan de klant vanaf het ogenblik van de levering of de afhaling van de goederen. Vanaf dat ogenblik draagt de klant het risico voor verlies diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de goederen. De eigendom wordt slechts overgedragen vanaf de volledige betaling van de prijs door de klant.

2.6

De klant verbindt er zich toe om het verkochte goed bij levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit van het geleverde goed overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken betreffende het geleverde goed dienen onverwijld en uiterlijk 48 uur na de levering schriftelijk aan Amicimi te worden gemeld. In geval zichtbare gebreken worden vastgesteld, is de klant is gehouden om op zijn kosten het geleverde goed in de originele verpakking terug te sturen naar het adres van Amicimi.

2.7

De klant verbindt er zich toe elke storing of gebrek aan de Amicimi alarmknop die aanleiding kunnen geven tot nodeloze alarmen aan Securitas Alert Services en Amicimi mee te delen binnen de 8 uur.

2.8

De klant aanvaardt en erkent dat Amicimi de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen, die de fabrikant ten aanzien van Amicimi kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.

2.9

De aansprakelijkheid van Amicimi beperkt zich tot de vervanging van het verkochte goed. Amicimi kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot tijdverlies, emotionele schade, verlies van inkomsten en verlies van een kans.

2.10

De klant verbindt er zich toe de Amicimi alarmknop enkel te gebruiken in het kader van voormelde Overeenkomst en niet in het kader van andere doeleinden.

3 Amicimi diensten

De Overeenkomst betreffende de Amicimi treedt onmiddellijk in werking op de datum van de afsluiting van de Overeenkomst en na activatie van de Amicimi door ingave van de persoonlijke code door de klant in de Amicimi app. De klant is ertoe gehouden om de Amicimi diensten te activeren binnen een periode van 6 maanden na levering van de Amicimi alarmknop. Bij gebreke hieraan is Amicimi gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden lasten de klant.

De Overeenkomst betreffende de Amicimi diensten wordt aangegaan voor een duurtijd één jaar door de klant. Indien de klant de overeenkomst beëindigt voor het verstrijken van de duurtijd ervan, zal de klant aan Amicimi een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn, die overeenstemt met het bedrag dat verschuldigd is tot aan de vervaldag van de duurtijd van de Overeenkomst. Gezien de Vergoedingen voor de Amicimi diensten voor de periode van één jaar vooraf betaald worden, zijn deze Vergoedingen in dat geval definitief verworven door Amicimi zonder dat zij nog Amicimi diensten dient te leveren aan de klant.

Na het verstrijken van de initiële duurtijd wordt de Overeenkomst betreffende de Amicimi diensten stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur, tenzij de klant de Overeenkomst per aangetekende brief of per e-mail naar info@amicimi.com opzegt uiterlijk één (1) maand voor het verstrijken van de initiële duurtijd. Na de stilzwijgende verlenging van de Overeenkomst, kan de klant de Overeenkomst betreffende de Amicimi diensten te allen tijde per aangetekend schrijven opzeggen mits het respecteren van een opzeggingstermijn van maximum twee (2) maanden.

De opzeggingstermijn vangt aan op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gegeven.

3.1

De Amicimi diensten worden geleverd in het land waar Amicimi werd aangeschaft.

3.2

De klant erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van Amicimi betreffende de Amicimi diensten louter middelenverbintenissen zijn.

3.3

Voor de uitvoering van de Amicimi diensten is de klant aan Amicimi een Vergoeding verschuldigd. De Amicimi diensten worden door Amicimi gefactureerd aan de klant, samen met de diensten die door Securitas Alert Services worden geleverd aan de klant in het kader van het tussen hen afzonderlijk afgesloten contract in het kader van het gebruik van de Amicimi alarmknop. Voormelde gezamenlijke diensten worden steeds vooruit gefactureerd één jaar.

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn alle facturen contant betaalbaar op een vestiging van Amicimi.

De Amicimi diensten worden slechts geleverd na betaling. De klant erkent en aanvaardt dat bij gebreke aan tijdige betaling, de Amicimi diensten worden opgeschort en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

3.5

De eventuele kosten/boetes verbonden aan de tussenkomsten van derden, zoals de politie, de brandweer, een ambulance, ... naar aanleiding van het gebruik van de Amicimi alarmknop en Amicimi diensten worden steeds gedragen door de klant en kunnen niet verhaald worden op Amicimi noch op Securitas Alert Services.

3.6

Niet betaalde bedragen/facturen op de vervaldag, brengen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanaf de vervaldag een verwijlintrest mee van 12% per jaar op het onbetaalde bedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde bedrag (met een minimum van 50 euro) als schadebeding, onverminderd het recht van Amicimi om een hogere vergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is.

3.7

Klachten betreffende de Amicimi diensten of de facturen, dienen schriftelijk gemeld te worden aan Amicimi binnen de 8 dagen na ontdekking van de klacht of na ontvangst van factuur. Dit schrijven moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten. Na deze termijn zijn ze niet meer aanvaardbaar.

3.8

In geval van opschorting van de diensten door Securitas Alert Services in het kader van het contract afgesloten tussen Securitas Alert Services en de klant in het kader van het gebruik van de alarmknop, zal Amicimi haar Amicimi diensten evenzeer opschorten zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat de klant uit dien hoofde aanspraak kan maken op schadevergoeding.

3.9

Indien één der partijen één van haar essentiële verbintenissen niet nakomt, zoals de tijdige betaling van de factuur of de tijdige levering, heeft de andere partij het recht om de Overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. In dat geval is de in gebreke blijvende partij aan de andere partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 150 EUR, onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van de hogere werkelijk geleden schade.

3.10

De klant heeft enkel het recht om de Overeenkomst met Amicimi te ontbinden in geval van zware fout, intentionele fout, bedrog of fraude in hoofde van Amicimi. Indien de klant zijn ontbindingsrecht wenst uit te oefenen, dient hij Amicimi daarvan per aangetekende brief in kennis te stellen binnen een termijn van acht dagen nadat hij op de hoogte was van de omstandigheid die tot de ontbinding aanleiding heeft gegeven.

3.11

De Overeenkomst wordt van rechtswege, zonder ingebrekestelling, beëindigd, in geval van beëindiging van het contract tussen de klant en Securitas Alert Services in het kader van het gebruik van de Amicimi alarmknop, voor om het even welke reden of in geval van beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst tussen Amicimi en Securitas Alert Services, voor om het even welke reden, tenzij Amicimi een nieuwe samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met een erkende beveiligingsonderneming of vergunde alarmcentrale die de verderzetting van de diensten Securitas Alert Services in het kader van het van de tussen de klant en Securitas Alert Services afgesloten contract in het kader van het gebruik van de Amicimi alarmknop verder kan garanderen en waartegen de klant geen bezwaar heeft aangetekend binnen een termijn van acht dagen na de kennisgeving ervan aan de klant. De klant verbindt er zich in dit laatste geval toe om een contract af te sluiten met deze erkende beveiligingsonderneming of vergunde alarmcentrale.

3.12

In geval van beëindiging van de Overeenkomst lastens Amicimi, worden de jaarlijks vooruitbetaalde Vergoedingen terugbetaald aan de klant pro rata het aantal volledige kwartalen, waarvoor nog geen aanvang werd genomen met de levering van de Amicimi diensten. De Vergoedingen, die betrekking hebben op het kwartaal, waarvoor reeds een aanvang werd genomen met de levering van de Amicimi diensten, wordt aldus geacht integraal en definitief verworven te zijn door Amicimi.

3.13

De klant erkent en aanvaardt dat Amicimi in het kader van deze Overeenkomst geen diensten levert in hoedanigheid van een beveiligingsonderneming en/of bewakingsonderneming waarvoor zij respectievelijk een erkenning en/of een vergunning nodig heeft in de zin van de Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 10 april 1990.

Securitas Alert Services, met wie de klant tegelijkertijd met deze Overeenkomst een afzonderlijke overeenkomst heeft afgesloten in het kader van het gebruik van de Amicimi alarmknop, is daarentegen wel een erkende beveiligingsonderneming en/of vergunde bewakingsonderneming in de zin van de Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 10 april 1990, en levert in die hoedanigheid diensten aan de klant in het kader van deze afzonderlijke overeenkomst.

4 Werkingsvoorwaarden Amicimi diensten

De klant verbindt er zich toe om de Amicimi diensten enkel te activeren, wanneer hij/zij zich in een panieksituatie bevindt.

Om van de Amicimi diensten gebruik te kunnen maken dient de klant te beschikken over een werkzame Amicimi alarmknop en een werkzame mobiele telefoon.

De klant dient op zijn/haar mobiele telefoon de Amicimi app te downloaden via de geijkte weg (bv. via iTunes of Google Play).

Amicimi verleent de klant aldus een niet-exclusieve en herroepbare licentie om de Amicimi app te gebruiken voor zijn/haar persoonlijk, niet-commercieel gebruik in overeenstemming met de algemene voorwaarden.

Amicimi kan op elk ogenblik nieuwe versies van de Amicimi app uitbrengen, al dan niet met gewijzigde functionaliteiten en gebruikswijzen. Indien de klant niet instemt met de wijzigingen aan de gebruiksvoorwaarden, dan eindigt zijn/haar gebruiksrecht erop en wordt de licentie beëindigd. Indien de klant geen bezwaar aantekent tegen de gewijzigde gebruiksvoorwaarden binnen een termijn van acht dagen na kennisgeving ervan de aan de klant, dan wordt hij/zij geacht in te stemmen met deze gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

Amicimi garandeert niet dat de Amicimi app op elke mobiele telefoon kan gedownload worden. De klant is zelf verantwoordelijk om zich hier voorafgaandelijk over te informeren. De niet-compatibiliteit van de mobiele telefoon van de klant met de Amicimi app is geen gegronde reden voor de beëindiging van de overeenkomst.

Om de Amicimi app te activeren dient de klant zijn/haar persoonlijke code in te geven.

De klant is vervolgens gehouden zijn/haar profiel op deze app aan te maken. Een aantal velden zijn verplicht in te vullen en een aantal velden zijn optioneel. De klant zal er rekening mee houden dat de gegevens die hij/zij invult, de gegevens zijn die zullen worden doorgegeven aan Securitas Alert Services. De klant is zelf verantwoordelijk voor de correctheid, accuraatheid en volledigheid van de ingevulde gegevens. De klant verbindt er zich toe om op verzoek van Amicimi de nodige informatie te bezorgen. De klant kan zijn/haar gegevens te allen tijde wijzigen.

Enkel door het langs twee zijden tegelijkertijd indrukken van de Amicimi alarmknop gedurende een aantal seconden, kunnen de Amicimi diensten worden geactiveerd. De klant is er verantwoordelijk voor dat hij/zij de Amicimi alarmknop op een correcte manier indrukt.

De klant dient er over te waken dat de Amicimi alarmknop werkzaam is. De klant is er aldus zelf onder meer toe gehouden na te gaan of de batterij van de Amicimi alarmknop niet leeg is en deze een een signaal doorstuurt.

Amicimi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade gevolgen van een niet-werkzame Amicimi alarmknop.

Door het indrukken van de Amicimi alarmknop op de wijze zoals hierboven bepaald, zal via Bluetooth een signaal worden doorgestuurd van de Amicimi alarmknop naar de mobiele telefoon van de klant.

Het signaal kan enkel worden doorgestuurd, wanneer (i) de mobiele telefoon van de klant zich op een afstand van hoogstens 2 meter van de Amicimi alarmknop bevindt, (ii) de mobiele telefoon van de klant ingeschakeld is en normaal functioneert (batterij niet leeg, mobiele telefoon niet kapot, mobiele telefoon niet aangetast door virussen, enz.), (iii) Bluetooth geactiveerd is op de mobiele telefoon van de klant, (iv) er geen obstakels zijn die het signaal verstoren, (v) er op de mobiele telefoon van de klant mobiel internet geïnstalleerd is en (vi) er op het ogenblik van het indrukken van de Amicimi alarmknop een actieve internetverbinding is met de mobiele telefoon van de klant.

Na ontvangst van het signaal door de mobiele telefoon van de klant, zal de Amicimi app die geconfigureerd is op de mobiele telefoon van de klant, geactiveerd worden.

Ingevolge de activatie van de Amicimi app zal een audio opname worden gestart op de mobiele telefoon van de klant.

De audio opname gebeurt louter als hulpmiddel voor het inschatten door Securitas Alert Services van de noodsituatie waarin de klant zich bevindt. De audio opname is niet bedoeld als registratiesysteem ten aanzien van derden. De klant aanvaardt dat de Amicimi alarmknop niet mag worden gebruikt als registratie-apparatuur.

De klant is er zelf verantwoordelijk voor dat zijn/haar mobiele telefoon op dat ogenblik geschikt is voor een audio opname.

Ingevolge de activatie van de Amicimi app zullen de GPS coördinaten van de mobiele telefoon, of indien dat niet mogelijk is, de laatste bekende GPS coördinaten zoals bijgehouden door de mobiele telefoon van de klant, worden getraceerd.

De klant is er zelf verantwoordelijk voor dat zijn/haar mobiele telefoon voorzien is van een actief en werkzaam GPS lokalisatiesysteem.

Amicimi is niet aansprakelijk voor het niet (correct/accuraat) kunnen traceren van de GPS coördinaten van de mobiele telefoon van de klant, indien deze te wijten is aan techniciteiten van de mobiele telefoon van de klant.

Amicimi zal vervolgens de gegevens, die de klant heeft ingevuld op de Amicimi app (identiteit en eventueel medische gegevens), alsook de getraceerde GPS coördinaten, en de audio opnames die door deze mobiele telefoon werden opgenomen, overmaken aan Securitas Alert Services.

Amicimi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de deficiëntie (plat vallen, hacking, verloren gaan gegevens, enz.) van de server, waarvan zij gebruik maakt, en evenmin voor de deficiëntie van de server, waarvan Securitas Alert Services gebruik maakt.

Indien de klant in de Amicimi app telefoonnummers heeft ingevoegd van contactpersonen, die hij/zij verwittigd wenst te zien, ingeval hij/zij de Amicimi alarmknop activeert, dan zullen deze contactpersonen (na doorlopen van voormeld parcours) worden verwittigd (naast Securitas Alert Services). Deze contactpersonen zullen met name opgebeld worden op de opgegeven telefoonnummers. Er zal een automatische boodschap worden afgeleverd, waarin wordt meegedeeld dat de klant zich in een panieksituatie bevindt. Noodzakelijke voorwaarde opdat de boodschap zou kunnen worden doorgegeven is dat de telefoon, die verbonden is aan de opgegeven telefoonnummers, ingeschakeld zijn en normaal functioneren en over een werkzame (niet volle) voicemailbox beschikken.

Indien niet aan deze werkingsvoorwaarden voldaan is, kan Amicimi haar Amicimi diensten niet leveren.

De Amicimi diensten kunnen te allen tijde worden stopgezet door de klant in de Amicimi app zijn persoonlijke code in te geven.

De klant heeft een afzonderlijke overeenkomst afgesloten met Securitas Alert Services, die vanaf dat ogenblik instaat voor de verdere afhandeling van de activatie van de alarmknop.

Overeenkomstig de algemene voorwaarden van Securitas Alert Services zijn de door haar te ondernemen acties wanneer een activatie bericht ontvangen is:

  • Securitas belt rechtstreeks de smartphone die verbonden is met de Amicimi noodknop.
  • Securitas zal automatisch kunnen meeluisteren naar wat er gebeurt
  • Indien de oproep wordt opgenomen, zal Securitas een vraag tot identificatie stellen en zal desgewenst rechtstreeks kunnen spreken met de klant. Na positieve verificatie van het noodsignaal zal Securitas de politie contacteren en eventuele medische gegevens, samen met de audio opnames doorsturen.

Amicimi staat geenszins garant voor de naleving van de verbintenissen van Securitas Alert Services in het kader van de door de klant afzonderlijk afgesloten overeenkomst.

Amicimi aanvaardt evenmin de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van de gegevens van de klant door Securitas Alert Services.

Amicimi is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gedragingen, daden of het verzuim van Securitas Alert Services.

5 Persoonsgegevens

De bescherming van de persoonsgegevens is onderworpen aan een aparte privacybeleid.

6 Wijziging prijzen vergoedingen

Alle prijzen/Vergoedingen kunnen op ieder moment worden verhoogd, zonder dat dit een limitatieve opsomming is, in geval van (i) stijging van de grondstofprijzen met meer dan 10%; of (ii) een verhoging van de overheidsheffingen op de bestelde producten; of (iii) een stijging van de arbeidskosten (onder meer overschrijding van de spilindex op basis van de viermaandelijkse gezondheidsindex; wijziging van de sociale bijdragen en wijzigingen in arbeids- en loonvoorwaarden ten laste van Amicimi; of (iv) wijzigingen van de verzekeringspremies; of (v) veranderingen in de wet- of regelgeving met betrekking tot de Amicimi diensten, welke een impact hebben op de kosten te dragen door Amicimi. De nieuwe prijsstructuur zal tenminste één maand voor de inwerkingtreding schriftelijk aan de klant ter kennis worden gebracht. Indien de klant de nieuwe prijsstructuur niet aanvaardt, heeft hij de mogelijkheid om per aangetekend schrijven een einde te stellen aan de Overeenkomst. Indien Amicimi deze opzegging niet heeft ontvangen uiterlijk op het tijdstip van de inwerkingtreding van de nieuwe prijsstructuur, wordt de klant geacht in te stemmen met de nieuwe prijsstructuur.

7 Wijziging overeenkomst

Alle andere wijzigingen van deze Overeenkomst, of een deel ervan, zullen pas bindend zijn voor de klant na goedkeuring ervan door de klant.

8 Aansprakelijkheid

Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is Amicimi niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

De totale aansprakelijkheid van Amicimi en haar aangestelden wordt te allen tijde beperkt tot 250 EUR per jaar per schadegeval.

Amicimi is niet verantwoordelijk voor de medewerking, diensten en leveringen uitgaande van Securitas Alert Services en zij kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit haar fout, met inbegrip van zware of opzettelijke fout.

9 Vrijwaring

De klant dient Amicimi te vrijwaren voor alle Schade die Amicimi kan oplopen of alle vorderingen die eventueel door een derde tegen Amicimi worden ingediend als gevolg van of in verband met de Amicimi diensten in het kader van deze Overeenkomst, tenzij die Schade of vorderingen het gevolg zijn van bedrieglijk opzet of grove nalatigheid door Amicimi.

10 Overmacht

Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht. Dit wil zeggen situaties die het één der partijen erg moeilijk maken (of hoge kosten opleveren) om haar/zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst na te leven. Daaronder zijn onder meer begrepen: elektrische, informatica-, internet- of communicatiestoringen, de natuurrampen, oproer, oorlog en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijk welke aard, acties van werknemers, brand telecompannes, “bugs” in software van derden, wateroverlast, bliksem, explosies, instortingen, economische omstandigheden die tot gevolg hebben dat de uitvoering van de overeenkomst een onredelijke of onevenredige last met zich meebrengt, vertragingen of fouten bij leveranciers of fouten bij leveranciers, prijsverhogingen bij de leveranciers van goederen of diensten, evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten de redelijke controle macht van Amicimi valt.

Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van de overmachtsituatie te beperken. Ingeval de overmacht langer dan twee (2) maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij die zich op overmacht beroept tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.

11 Deelbaarheid

Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

12 Intellectuele rechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op de Amicimi alarmknop en Amicimi app en haar inhoud, waaronder software, afbeeldingen en databanken, zijn en blijven de eigendom van Amicimi.

De klant mag de Amicimi app niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of anderszins aanpassen.

13 Kennisgeving

Alle kennisgevingen, die op grond van deze Overeenkomst dienen te worden gedaan, dienen schriftelijk te gebeuren per aangetekende post aan het adres ofwel per e-mailbericht aan het e-mailadres van de betrokken partij. Bij adreswijziging dient de ene partij de andere partij hiervan onmiddellijk in kennis stellen.

14 Overdracht

Geen van de partijen zal deze Overeenkomst overdragen zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. Amicimi mag deze Overeenkomst echter op elk gewenst moment overdragen aan één van haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of rechtsopvolgers.

15 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze Overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van RPR Gent, afdeling Kortrijk, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.